Deklaracja odważnych lekarzy przeciw obostrzeniom covidowym na świecie [wersja PL i ENG]

W poniedziałek 27 IX 2021 została opublikowana deklaracja ponad 5200 lekarzy z całego świata potępiająca władze publiczne za autorytarną, jednowymiarową i bezalternatywną strategię leczenia COVID, która powoduje niepotrzebą chorobę i śmierć. Dokument opublikował dr Robert Malone (odkrywca mechanizmu transfekcji RNA in-vitro oraz in-vivo, a także wynalazca szczepionki mRNA).

Na szczycie medycznym w Rzymie poświęconym COVID, który odbył się między 12-14 IX 2021r. spotkało się tysiące lekarzy i naukowców z całego świata, którzy dzielili się swoimi spostrzeżeniami, analizami i wynikami badań związanych z koronawirusem COVID. Wielu z nich spotkało się z groźbami i cenzurą zarówno prac badawczych, badań klinicznych jak i samym spostrzeżeń na podstawie obserwacji pacjentów. Jednogłośnie wszyscy twierdzą, że ich osiągnięcia zawodowe są aktualnie wypaczane i/lub pomijane w mediach akademickich i środkach masowego przekazu.

Poniżej prezentujemy treść deklaracji w języku polskim i angielskim (oryginał):

My, lekarze świata, zjednoczeni i lojalni wobec Przysięgi Hipokratesa, uznając, że zawód lekarza znajduje się na rozdrożu, jesteśmy zmuszeni oświadczyć, co następuje;

MAJĄC NA UWADZE, że naszym najwyższym obowiązkiem i odpowiedzialnością jest podtrzymywanie i przywracanie godności i integralności sztuki nauki o medycynie;

MAJĄC NA UWADZE, że mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na naszą zdolność do opieki nad naszymi pacjentami;

MAJĄC NA UWADZE, że kreatorzy polityki społecznej postanowili wymusić strategię leczenia “jeden rozmiar dla wszystkich”, skutkującą niepotrzebnymi chorobami i śmiercią, zamiast podtrzymywać podstawowe koncepcje zindywidualizowanego, spersonalizowanego podejścia do opieki nad pacjentem, które okazało się bezpieczne i skuteczniejsze;

MAJĄC NA UWADZE, że lekarze i inni pracownicy służby zdrowia pracujący na pierwszej linii frontu, wykorzystując swoją wiedzę z zakresu epidemiologii, patofizjologii i farmakologii, często jako pierwsi identyfikują nowe, potencjalnie ratujące życie terapie;

MAJĄC NA UWADZE, że coraz częściej lekarzy zniechęca się do angażowania się w otwarty dyskurs zawodowy i wymiany poglądów na temat nowych i pojawiających się chorób, zagrażających nie tylko istocie zawodu lekarza, ale, co ważniejsze, bardziej tragicznie, życiu naszych pacjentów;

MAJĄC NA UWADZE, że tysiące lekarzy nie może zapewnić leczenia swoim pacjentom w wyniku barier stawianych przez apteki, szpitale i agencje zdrowia publicznego, co sprawia, że ogromna większość świadczeniodawców jest bezradna w ochronie swoich pacjentów w obliczu choroby. Lekarze doradzają teraz swoim pacjentom, aby po prostu poszli do domu (pozwalając wirusowi na replikację) i wrócili, gdy ich choroba się pogorszy, powodując setki tysięcy niepotrzebnych zgonów pacjentów z powodu niepowodzenia w leczeniu;

MAJĄC NA UWADZE, że to nie jest medycyna. To nie jest opieka. Te polityki mogą w rzeczywistości stanowić zbrodnie przeciwko ludzkości.

DLATEGO, NINIEJSZYM:

POSTANOWIONE ZOSTAŁO, że relacja lekarz-pacjent musi zostać przywrócona. Sednem medycyny jest ta relacja, która pozwala lekarzom jak najlepiej zrozumieć swoich pacjentów i ich choroby, wdrażać leczenie, które daje największą szansę na sukces, a pacjent pod ich opieką jest aktywnym uczestnikiem.

POSTANOWIONE ZOSTAŁO, że polityczna ingerencja w praktykę medyczną i relacje lekarz/pacjent muszą się skończyć. Lekarze i wszyscy pracownicy służby zdrowia muszą mieć swobodę praktyki sztuki i nauki o medycynie bez obaw o karę, cenzurę, oszczerstwa lub działania dyscyplinarne, w tym możliwą utratę licencji i przywilejów szpitalnych, utratę umów ubezpieczeniowych i ingerencję podmiotów rządowych i organizacje – które dodatkowo uniemożliwiają nam opiekę nad potrzebującym pacjentem. Bardziej niż kiedykolwiek należy chronić prawo i możliwość wymiany obiektywnych odkryć naukowych, które pogłębiają nasze zrozumienie choroby.

POSTANOWIONE ZOSTAŁO, że lekarze muszą bronić swojego prawa do zalecanego leczenia, przestrzegając zasady PO PIERWSZE NIE SZKODZIĆ. Lekarze nie mogą być ograniczani w przepisywaniu bezpiecznych i skutecznych terapii. Te ograniczenia nadal powodują niepotrzebne choroby i śmierć. Prawa pacjentów, aby otrzymać leczenie po pełnym poinformowaniu o zagrożeniach i korzyściach związanych z każdą opcją, muszą zostać przywrócone.

POSTANOWIONE ZOSTAŁO, że zapraszamy naukowców z całego świata, którzy są wykwalifikowani w badaniach biomedycznych i przestrzegają najwyższych standardów etycznych i moralnych, aby nalegali na możliwość prowadzenia i publikowania obiektywnych, empirycznych badań bez obawy przed represjami na ich karierze, reputacji i źródłach utrzymania .

POSTANOWIONE ZOSTAŁO, że zapraszamy pacjentów, którzy wierzą w wagę relacji lekarz-pacjent i możliwość aktywnego uczestnictwa w ich opiece, aby żądali dostępu do opartej na nauce opiece medycznej.

Wersja angielska:

We the physicians of the world, united and loyal to the Hippocratic Oath, recognizing the profession of medicine as we know it is at a crossroad, are compelled to declare the following;

WHEREAS, it is our utmost responsibility and duty to uphold and restore the dignity, integrity, art and science of medicine;

WHEREAS, there is an unprecedented assault on our ability to care for our patients;

WHEREAS, public policy makers have chosen to force a “one size fits all” treatment strategy, resulting in needless illness and death, rather than upholding fundamental concepts of the individualized, personalized approach to patient care which is proven to be safe and more effective;

WHEREAS, physicians and other health care providers working on the front lines, utilizing their knowledge of epidemiology, pathophysiology and pharmacology, are often first to identify new, potentially life saving treatments;

WHEREAS, physicians are increasingly being discouraged from engaging in open professional discourse and the exchange of ideas about new and emerging diseases, not only endangering the essence of the medical profession, but more importantly, more tragically, the lives of our patients;

WHEREAS, thousands of physicians are being prevented from providing treatment to their patients, as a result of barriers put up by pharmacies, hospitals, and public health agencies, rendering the vast majority of healthcare providers helpless to protect their patients in the face of disease.  Physicians are now advising their patients to simply go home (allowing the virus to replicate) and return when their disease worsens, resulting in hundreds of thousands of unnecessary patient deaths, due to failure-to-treat;

WHEREAS, this is not medicine. This is not care. These policies may actually constitute crimes against humanity.

NOW THEREFORE, IT IS:

RESOLVED, that the physician-patient relationship must be restored. The very heart of medicine is this relationship, which allows physicians to best understand their patients and their illnesses, to formulate treatments that give the best chance for success, while the patient is an active participant in their care. 

RESOLVED, that the political intrusion into the practice of medicine and the physician/patient relationship must end. Physicians, and all health care providers, must be free to practice the art and science of medicine without fear of retribution, censorship, slander, or disciplinary action, including possible loss of licensure and hospital privileges, loss of insurance contracts and interference from government entities and organizations – which further prevent us from caring for patients in need. More than ever, the right and ability to exchange objective scientific findings, which further our understanding of disease, must be protected.

RESOLVED, that physicians must defend their right to prescribe treatment, observing the tenet FIRST, DO NO HARM. Physicians shall not be restricted from prescribing safe and effective treatments. These restrictions continue to cause unnecessary sickness and death. The rights of patients, after being fully informed about the risks and benefits of each option, must be restored to receive those treatments.

RESOLVED, that we invite physicians of the world and all health care providers to join us in this noble cause as we endeavor to restore trust, integrity and professionalism to the practice of medicine.

RESOLVED, that we invite the scientists of the world, who are skilled in biomedical research and uphold the highest ethical and moral standards, to insist on their ability to conduct and publish objective, empirical research without fear of reprisal upon their careers, reputations and livelihoods.

RESOLVED, that we invite patients, who believe in the importance of the physician-patient relationship and the ability to be active participants in their care, to demand access to science-based medical care.

Źródło: https://doctorsandscientistsdeclaration.org/