Umowa w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności między PL-UA

Umowa została podpisana w grudniu 2016, natomiast opublikowana w Monitorze Polskim dopiero w 2019r. po pozycją nr 50. Poniżej prezentujemy całą jej treść.

UMOWA OGÓLNA

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy w sprawie wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności,

sporządzona w Warszawie dnia 2 grudnia 2016 r.

Tekst pierwotny

Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Gabinet Ministrów Ukrainy, zwane dalej razem “Stronami”;

Pragnąc zintensyfikować strategicznie kluczowe dwustronne stosunki;

Uznając potrzebę działania na rzecz stałego wzmacniania pokoju i wzajemnego zaufania na świecie;

Uwzględniając wagę wzajemnej współpracy w dziedzinie obronności;

Działając zgodnie ze swoim prawem wewnętrznym oraz prawem międzynarodowym;

Szanując swoje międzynarodowe zobowiązania polityczne;

Mając na uwadze zastosowanie prawa Unii Europejskiej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej;

Biorąc pod szczególną uwagę:

– Kartę Narodów Zjednoczonych i Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzone w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.;

– Konwencję wiedeńską o prawie traktatów, sporządzoną w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r.;

– Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o dobrym sąsiedztwie, przyjaznych stosunkach i współpracy, sporządzony w Warszawie dnia 18 maja 1992 r.;

– Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącą statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokół dodatkowy, sporządzone w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.;

– Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o dodatkowych środkach budowy zaufania i bezpieczeństwa, podpisaną w Warszawie dnia 16 kwietnia 2004 r.;

– Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o wzajemnych dostawach uzbrojenia, techniki wojskowej i świadczeniu usług o charakterze wojskowo-technicznym, sporządzone w Kijowie dnia 10 października 1996 r.;

Uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

1. Niniejsza

Umowa Ogólna ustanawia prawne podstawy i ramy wzajemnej współpracy Stron w dziedzinie obronności.

2. Organami właściwymi w zakresie stosowania niniejszej Umowy Ogólnej będą:

1) Minister Obrony Narodowej i minister właściwy w sprawach gospodarki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Ministerstwo Obrony oraz Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu w imieniu Ukrainy.

3. Organy inne niż te, o których mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, mogą również być zaangażowane w stosowanie niniejszej Umowy Ogólnej, jeżeli będzie to wymagane na mocy prawa wewnętrznego Stron.

Artykuł 2

W niniejszej

Umowie Ogólnej pojęcie:

1) “Strona wysyłająca” oznacza Stronę, która wysyła swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Strony goszczącej zgodnie z niniejszą Umową Ogólną;

2) “Strona goszcząca” oznacza Stronę, która gości personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej na swoim terytorium zgodnie z niniejszą Umową Ogólną.

Artykuł 3

Wzajemna

współpraca Stron w dziedzinie obronności będzie odnosić się do następujących obszarów:

1) zastosowanie wojskowych systemów łączności i informatyki;

2) zastosowanie badań naukowych na potrzeby sił zbrojnych;

3) polityka i planowanie obronne;

4) wsparcie logistyczne na rzecz sił zbrojnych;

5) transport wojskowy;

6) inżynieria wojskowa;

7) infrastruktura wojskowa;

8) wojskowa normalizacja, kontrola jakości i kodyfikacja;

9) badania, rozwój, produkcja i pozyskiwanie sprzętu wojskowego oraz współpraca przemysłów obronnych;

10) prasa wojskowa i public relations;

11) wojskowe operacje psychologiczne;

12) wojskowa polityka socjalna;

13) historia wojskowości i muzea wojskowe;

14) szkolenie wojskowe;

15 szkolnictwo wojskowe;

16) wsparcie prawne działań sił zbrojnych;

17) poszanowanie praw człowieka w czasie służby wojskowej;

18) kontrola zbrojeń oraz środki budowy zaufania i bezpieczeństwa;

19) medycyna wojskowa i zabezpieczenie medyczne;

20) obrona przed bronią masowego rażenia;

21) ochrona środowiska naturalnego w związku z zanieczyszczeniami wynikającymi z operacji wojskowych;

22) operacje utrzymania pokoju i bezpieczeństwa;

23) żandarmeria wojskowa;

24) operacje sił specjalnych.

Artykuł 4

Wzajemna

współpraca Stron w dziedzinie obronności będzie wykonywana w następujących formach:

1) wymiana informacji, dokumentacji i materiałów;

2) pokazy uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

3) wspólne programy techniczne w zakresie rozwoju uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

4) wspólne wojskowe programy naukowe;

5) dwustronne i wielostronne ćwiczenia wojskowe;

6) wojskowe imprezy kulturalne i zawody sportowe;

7) kursy, konferencje, studia, staże, szkolenia i sympozja organizowane przez szkoły i uniwersytety wojskowe;

8) szkolenie ekspertów prawnych w dziedzinie międzynarodowego prawa humanitarnego i użycia siły w czasie konfliktów zbrojnych, operacji antyterrorystycznych i utrzymania pokoju i bezpieczeństwa;

9) nieodpłatne przekazania uzbrojenia, produktów podwójnego zastosowania i wojskowego mienia niebojowego;

10) wymiana eksponatów zgromadzonych przez muzea wojskowe;

11) oficjalne i robocze wizyty delegacji;

12) wizyty wojskowych statków powietrznych i okrętów.

Artykuł 5

1. Główny

kanał przepływu informacji będzie ustanowiony między:

1) Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie i strukturami Ministerstwa Obrony lub Sił Zbrojnych Ukrainy;

2) Attaché Obrony, Wojskowym, Morskim i Lotniczym przy Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej i strukturami Ministerstwa Obrony Narodowej lub Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Postanowienie ustępu 1 niniejszego artykułu nie wyklucza ustanowienia pobocznych kanałów przepływu informacji na szczeblu eksperckim między zainteresowanymi podmiotami.

Artykuł 6

1. W celu

planowania przedsięwzięć realizowanych zgodnie z niniejszą Umową Ogólną, organy, o których mowa w artykule 1 ustęp 2 niniejszej Umowy Ogólnej, będą sporządzać plany wzajemnej współpracy. Takie plany będą wskazywać konkretne działania, ich czas, miejsce, liczbę uczestniczących w nich osób i inne niezbędne informacje.

2. Plany, o których mowa w ustępie 1 mniejszego artykułu, będą uzgadniane z wyprzedzeniem indywidualnie w każdym przypadku.

Artykuł 7

Ochrona

informacji niejawnych wymienianych miedzy Stronami w związku ze wzajemną współpracą w dziedzinie obronności będzie zapewniona zgodnie z przepisami odrębnej umowy.

Artykuł 8

1.Finansowanie

przedsięwzięć podejmowanych na mocy niniejszej Umowy Ogólnej będzie przebiegało zgodnie z następującymi zasadami:

1) Strona goszcząca zapewni transport na swoim terytorium, program kulturalny oraz zakwaterowanie i wyżywienie obejmujące trzy posiłki dziennie dla każdej osoby i pokryje ich koszty;

2) Strona wysyłająca zapewni dokumenty wymagane przez organy Strony goszczącej do wjazdu na jej terytorium i do jego opuszczenia, a także podróży do terytorium Strony goszczącej i z powrotem oraz niezbędne ubezpieczenie personelu i pokryje koszty zapewnienia tych dokumentów i ubezpieczenia.

2. Niezbędne ubezpieczenie personelu, o którym mowa w ustępie 1 punki 2 niniejszego artykułu, musi zachowywać ważność przez cały okres konkretnego przedsięwzięcia.

3. Koszty korzystania przez personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej z obiektów i infrastruktury, o których mowa w artykule 10 ustęp 1 niniejszej Umowy Ogólnej, będą określane w odrębnych umowach i porozumieniach.

Artykuł 9

Personel

wojskowy i cywilny Strony wysyłającej, w trakcie czasowego pobytu na terytorium Strony goszczącej, będzie spełniał niezbędne wymagania medyczne i fizyczne, określone przez Stronę goszczącą.

Artykuł 10

1. Niezbędne

obiekty wojskowe wraz z infrastrukturą Strony goszczącej będą udostępniane personelowi wojskowemu i cywilnemu Strony wysyłającej wyłącznie w celach konkretnego przedsięwzięcia i zgodnie z prawem wewnętrznym Strony goszczącej.

2. Wszelkie względy bezpieczeństwa dotyczące obiektów i infrastruktury, o których mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą przedmiotem uzgodnień poczynionych z wyprzedzeniem.

Artykuł 11

1. W trakcie

użytkowania wojskowego statku powietrznego albo okrętu podczas przedsięwzięć prowadzonych na mocy niniejszej Umowy Ogólnej na terytorium Strony goszczącej Strona wysyłająca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny tego statku powietrznego lub okrętu, jego uzbrojenia i wyposażenia.

2. W razie wypadku z udziałem wojskowego statku powietrznego albo okrętu, dochodzenie techniczne na miejscu wypadku będzie prowadzone zgodnie z prawem wewnętrznym Strony goszczącej. Na wniosek jednej ze Stron, wszelkie niezbędne dane i informacje dotyczące dochodzenia technicznego wypadku będą podlegały wymianie między Stronami.

3. W razie wypadku, o którym mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu, eksperci wyznaczeni przez Stronę wysyłającą będą uprawnieni do udziału w dochodzeniu technicznym, jak również do dostępu do miejsca wypadku. Na wniosek Strony wysyłającej, przedstawiony w formie pisemnej, Strona goszcząca może upoważnić ich do częściowego przeprowadzenia dochodzenia technicznego.

Artykuł 12

1. W razie

stanu wyjątkowego, katastrofy naturalnej lub stanu wojennego ogłoszonego na terytorium jednej lub obu Stron, mogą one wzajemnie proponować sobie niezwłoczne wsparcie.

2. Wsparcie, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będzie odbywać się na zasadach określonych w prawie wewnętrznym Strony udzielającej tego wsparcia i będzie obejmować:

1) nieodpłatne przekazania uzbrojenia, produktów podwójnego zastosowania i mienia niebojowego pochodzącego z zasobów sil zbrojnych jednej ze Stron;

2) specjalne doradztwo i wsparcie wraz z czasową wymianą wyszkolonego i kompetentnego personelu wojskowego i cywilnego w celach wykonania uprzednio określonych prac i świadczenia usług.

3. W zakresie przewidzianym prawem wewnętrznym Stron, wyposażenie, zapasy, produkty i materiały czasowo wwiezione na terytorium Strony i wywiezione z niego w związku ze wsparciem, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, będą zwolnione z podatków, ceł i innych opłat.

Artykuł 13

W zakresie

nieuregulowanym niniejszą Umową Ogólną, Strony będą stosować przepisy Umowy miedzy Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju, dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, oraz jej Protokołu dodatkowego, sporządzonych w Brukseli dnia 19 czerwca 1995 r.

Artykuł 14

Każda

sytuacja, która może prowadzić do powstania sporu między Stronami, dotyczącego interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy Ogólnej, będzie przez nie niezwłocznie rozstrzygana w drodze negocjacji.

Artykuł 15

1.Niniejsza

Umowa Ogólna wejdzie w życie 30 dni po dniu otrzymania późniejszej z not dyplomatycznych, którymi Strony wzajemnie powiadomią się o wypełnieniu swoich wewnętrznych procedur prawnych, niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy Ogólnej w życie.

2. Niniejsza Umowa Ogólna pozostanie w mocy na czas nieokreślony.

3. Niniejsza Umowa Ogólna może zostać zmieniona i uzupełniona w dowolnym czasie. Jej zmiany i uzupełnienia wejdą w życie za wzajemną pisemną zgodą Stron, zgodnie z procedurą określoną w ustępie 1 niniejszego artykułu.

4. Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Umowę Ogólną w dowolnym czasie w drodze noty dyplomatycznej. W takim przypadku niniejsza Umowa Ogólna zostanie uznana za wypowiedzianą po upływie 180 dni od dnia otrzymania takiej noty przez jedną ze Stron.

5. Niezwłocznie po wejściu niniejszej Umowy Ogólnej w życie Strona, na której terytorium została ona podpisana, podejmie niezbędne działania zmierzające do zarejestrowania jej w Sekretariacie Organizacji Narodów Zjednoczonych na podstawie artykułu 102 Karty Narodów Zjednoczonych i Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, sporządzonych w San Francisco dnia 26 czerwca 1945 r.

6. Z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy Ogólnej wygasną następujące porozumienia:

1) Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o współpracy w dziedzinie wojskowej, sporządzone w Kijowie dnia 3 lutego 1993 r., wraz z późniejszymi zmianami;

2) Protokół do Porozumienia między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy o współpracy w dziedzinie wojskowej w zakresie zasad wzajemnego ruchu lotniczego wojskowych statków powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w przestrzeni powietrznej obu państw, sporządzony w Dęblinie dnia 6 maja 1994 r.;

3) Protokół między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Ukrainy dotyczący dwustronnej współpracy w dziedzinie kształcenia kadr wojskowych, podpisany w Kijowie dnia 26 kwietnia 1996 r.

Sporządzono w Warszawiednia 2 grudnia 2016 r. w dwóch egzemplarzach w języku polskim, ukraińskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności w interpretacji postanowień niniejszej Umowy Ogólnej, tekst angielski będzie rozstrzygający.

Źródło: https://www.infor.pl/akt-prawny/MPO.2019.012.0000050,umowa-ogolna-miedzy-rzadem-rzeczypospolitej-polskiej-a-gabinetem-ministrow-ukrainy-w-sprawie-wzajemnej-wspolpracy-w-dziedzinie-obronnosci.html