PIS przegłosował ustawę rozszerzającą możliwości pobytu i działań obcych wojsk na terenie RP.

Niebezpieczne zmiany w ustawie z 1999r. zostały dokonane przez PIS. Mianowicie, do ustawy został dodany nowy artykuł 3a, którego treść jest dość niejasna i pozostawia wiele niedomówień. 

Treść ustawy:

Art.1.
W ustawie z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  zasadach  ich  przemieszczania  się  przez  to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. 1077, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 178) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
“Art. 3a.
1. Zgodę na pobyt wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach  wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez stronę  wysyłającą  w  operacjach  wojskowych  prowadzonych  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju wydaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Obrony Narodowej skierowany po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów.
2. W zgodzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej należy określić  cel pobytu i zakres  uprawnień,  a  także  inne  okoliczności  mające  znaczenie  dla  obronności Rzeczypospolitej Polskiej.
3.  Określając  zakres  uprawnień,  o  których  mowa  w  ust.  2,  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje, które uprawnienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej będą przysługiwać wojskom obcym w ramach wzmocnienia wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. O wyrażeniu zgody zawiadamia się niezwłocznie Marszałków Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów oraz inne zainteresowane organy władzy publicznej.
5. Do pobytu wojsk obcych, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art.13 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.”